wycinka drzew wrocław

Firma "ARBOR" Zakład Pielęgnacji Zieleni
Wrocław i cały Dolny Śląsk
kontakt: 601 586 913

arbor8@tlen.pl

Usunięcie drzew lub krzewów liczących powyżej 10 lat  wymaga zezwolenia, nawet jeśli są to samosiejki lub drzewa i krzewy obumarłe. Na zabiegi pielęgnacyjno-sanitarne zezwolenie zaś nie jest wymagane, jednak zakres ich wykonywania został ściśle określony.

Zabiegi pielęgnacyjno-sanitarne w obrębie korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewieniach mogą obejmować wyłącznie:

  • usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi;
  • kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat;
  • utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa

Zatem tak jeszcze często spotykane ogławianie drzew jest nielegalne, ponieważ drzewo po takim okaleczeniu traci szanse na prawidłowy rozwój, a często na przeżycie. Ogławianie nie jest zabiegiem pielęgnacyjnym. Umiarkowane ceny . Od początku istnienia Firmy na rynku kładziemy nacisk na wysoką jakość wykonania usług i zadowolenie naszych klientów. Wykonujemy stałe zlecenia dla klientów instytucjonalnych i prywatnych. Nasze Uprawnienia i referencje do wglądu tylko dla naszych klientów.

 

 

 

wycinka drzew wrocław

"ARBOR" od 20 lat na rynku. Chętnie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem. Nie niszczymy bezmyślnie przyrody dla osiągnięcia zysku za wszelką cenę.

WAŻNA INFORMACJA:

Zmiany w ustawie o ochronie przyrody

Ustawą z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2010.119.804) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Zmiany te weszły w życie 20 lipca 2010 r. Zmiany w rozdziale 4 (Ochrona terenów zieleni i zadrzewień) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody dotyczą m.in. zabiegów pielęgnacyjnych drzew.

Zgodnie z art. 82 ust. 1a wymienionej ustawy zabiegi w obrębie korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewieniach mogą obejmować wyłącznie:

1. usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi;

2. kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat;

3. utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa.

W związku z powyższym przycięcie drzew w zakresie wykraczającym poza wyżej wymieniony, traktowane jest jako zniszczenie drzew. Działania takie dają podstawę do wszczęcia postępowania administracyjnego o wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie drzew spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych.

Przed przystąpieniem do wymienionych zabiegów należy szczegółowo zapoznać się ze znowelizowaną Ustawą o ochronie przyrody oraz zwrócić się do Urzędu Miasta/Gminy w celu uzyskania niezbędnych informacji i zezwoleń.

 

Wystawiamy Faktury Vat.

 

ZAPRASZAMY PAŃSTWA

DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG.© 2014 darmowe strony entro.pl