wycinka drzew wrocław

Firma świadczy także usługi w zakresie wycinki drzew na Cmentarzach, pod inwestycje oraz karczowania pni i krzewów.  Dbamy o jakość i bezpieczeństwo wykonywanych przez nas prac.

Kwalifikacje, dwudziestoletnia praktyka i znajomość sztuki z zakresu pielęgnacji drzew gwarantują fachowe wykonanie prac. Wycinka drzew należy do prac o podwyższonym ryzyku zawodowym. 

Usługi wykonujemy z zachowaniem bezpieczeństwa ludzi i majątku trwałego. Nasze usługi wykonujemy rzetelnie i fachowo, co pozwoliło nam zdobyć zaufanie wielu klientów. Nasze Uprawnienia i Referencje do wglądu.

Zapraszamy  Państwa do kontaktu i do korzystania z naszych usług.

Teren  całego Dolnego Śląska  

Firma "ARBOR" Zakład Pielęgnacji Zieleni 

arbor8@tlen.pl

http://www.wycinkadrzew.entro.pl

kontakt: 601 586 913 

                    

 

*** Dojazd do klienta, porady i wycena gratis***

wycinka drzew wrocław

Zmiany w ustawie o ochronie przyrody

Ustawą z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2010.119.804) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Zmiany te weszły w życie 20 lipca 2010 r. Zmiany w rozdziale 4 (Ochrona terenów zieleni i zadrzewień) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody dotyczą m.in. zabiegów pielęgnacyjnych drzew.

Ustawa o ochronie przyrody, zmiany: dot. usuwanie gałęzi, kształtowanie korony, formowanie kształtu drzew

WAŻNE:

Zgodnie z art. 82 ust. 1a wymienionej ustawy zabiegi w obrębie korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewieniach mogą obejmować wyłącznie:

1. usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi;

2. kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat;

3. utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa.

W związku z powyższym przycięcie drzew w zakresie wykraczającym poza wyżej wymieniony, traktowane jest jako zniszczenie drzew. Działania takie dają podstawę do wszczęcia postępowania administracyjnego o wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie drzew spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych.

 

Przed przystapieniem do wymienionych zabiegów należy szczegółowo zapoznać się ze znowelizowaną Ustawą o ochronie przyrody oraz zwrócić się do Urzędu Miasta/Gminy w celu uzyskania niezbędnych informacji i zezwoleń.© 2014 darmowe strony entro.pl